در حال بارگذاری فایل ...
سفارش می‌پذیریم
جستجوی محصولات ...
زیرمجموعه‌های ترحیم

ترحیم

تاج عزا taj95
به سبد خرید افزوده شد!
۳,۷۰۷,۰۰۰
۱۰٪
۳,۳۳۶,۳۰۰ تومان
تاج عزا taj۹۵

تخمین متریال استفاده شده

۱۰شاخه آنتریوم

۱۸شاخه رز هلندی

۴شاخه عروس هلندی

۲۲ دسته داوودی مینیاتوری

پایه فلزی

تاج عزا

برگ آرایی

اسفنج


با توجه به فصول و تزیین کارهای مختلف، تزئین گل ها و رنگ گل های تزئینی ممکن است با عکس کمی متفاوت باشد.


قیمت برای خرداد ماه ۱۴۰۲میباشد امکان افزایش و کاهش قیمت در ماه های آینده وجود دارد.


این محصول ۴روز دیگر قابل ارائه می‌باشد اگر زودتر به آن نیاز دارید با شماره ۰۹۰۲۱۶۵۰۹۰۱تماس بگیرید.

تاج عزا taj 94
به سبد خرید افزوده شد!
۱,۲۷۰,۰۰۰
۱۰٪
۱,۱۴۳,۰۰۰ تومان
تاج عزا taj ۹۴

تخمین متریال استفاده شده

۱۳دسته لیسیانتوس

۴شاخه عروس هلندی

تاج عزا

برگ آرایی

اسفنج


با توجه به فصول و تزیین کارهای مختلف، تزئین گل ها و رنگ گل های تزئینی ممکن است با عکس کمی متفاوت باشد.


قیمت برای خرداد ماه ۱۴۰۲میباشد امکان افزایش و کاهش قیمت در ماه های آینده وجود دارد.


این محصول ۴روز دیگر قابل ارائه می‌باشد اگر زودتر به آن نیاز دارید با شماره ۰۹۰۲۱۶۵۰۹۰۱تماس بگیرید.

تاج عزا taj93
به سبد خرید افزوده شد!
۸۲۵,۰۰۰
۱۰٪
۷۴۲,۵۰۰ تومان
تاج عزا taj۹۳

تخمین متریال استفاده شده

۳دسته داوودی مینیاتوری

۴دسته لیسیانتوس

۶شاخه رز هلندی

باکس چوبی

برگ آرایی

اسفنج


با توجه به فصول و تزیین کارهای مختلف، تزئین گل ها و رنگ گل های تزئینی ممکن است با عکس کمی متفاوت باشد.


قیمت برای خرداد ماه ۱۴۰۲میباشد امکان افزایش و کاهش قیمت در ماه های آینده وجود دارد.


این محصول ۴روز دیگر قابل ارائه می‌باشد اگر زودتر به آن نیاز دارید با شماره ۰۹۰۲۱۶۵۰۹۰۱تماس بگیرید.

تاج عزا taj91
به سبد خرید افزوده شد!
۲,۲۱۶,۰۰۰
۱۰٪
۱,۹۹۴,۴۰۰ تومان
تاج عزا taj۹۱

تخمین متریال استفاده شده

۴شاخه عروس هلندی

۱۰عدد گل ارکیده

۱۷دسته داوودی مینیاتوری

تاج عزا

برگ آرایی

اسفنج


با توجه به فصول و تزیین کارهای مختلف، تزئین گل ها و رنگ گل های تزئینی ممکن است با عکس کمی متفاوت باشد.


قیمت برای خرداد ماه ۱۴۰۲میباشد امکان افزایش و کاهش قیمت در ماه های آینده وجود دارد.


این محصول ۴روز دیگر قابل ارائه می‌باشد اگر زودتر به آن نیاز دارید با شماره ۰۹۰۲۱۶۵۰۹۰۱تماس بگیرید.

تاج عزا taj90
به سبد خرید افزوده شد!
۹۵۷,۰۰۰
۱۰٪
۸۶۱,۳۰۰ تومان
تاج عزا taj۹۰

تخمین متریال استفاده شده

۵شاخه گلایل

۸دسته داوودی مینیاتوری

تاج عزا

برگ آرایی

اسفنج


با توجه به فصول و تزیین کارهای مختلف، تزئین گل ها و رنگ گل های تزئینی ممکن است با عکس کمی متفاوت باشد.


قیمت برای خرداد ماه ۱۴۰۲میباشد امکان افزایش و کاهش قیمت در ماه های آینده وجود دارد.


این محصول ۴روز دیگر قابل ارائه می‌باشد اگر زودتر به آن نیاز دارید با شماره ۰۹۰۲۱۶۵۰۹۰۱تماس بگیرید.

دسته گل ترحیمtr8
به سبد خرید افزوده شد!
۲۷۵,۰۰۰
۱۰٪
۲۴۷,۵۰۰ تومان
دسته گل ترحیمtr۸

تخمین متریال استفاده شده

۳شاخه گلایل

۳شاخه رز هلندی

تزیین با کاغذخارجیبا توجه به فصول و تزیین کارهای مختلف، تزئین گل ها و رنگ گل های تزئینی ممکن است با عکس کمی متفاوت باشد.


قیمت برای خرداد ماه ۱۴۰۲میباشد امکان افزایش و کاهش قیمت در ماه های آینده وجود دارد.


این محصول ۴روز دیگر قابل ارائه می‌باشد اگر زودتر به آن نیاز دارید با شماره ۰۹۰۲۱۶۵۰۹۰۱تماس بگیرید.

دسته گل ترحیم tr7
به سبد خرید افزوده شد!
۵۷۷,۰۰۰
۱۰٪
۵۱۹,۳۰۰ تومان
دسته گل ترحیم tr۷

تخمین متریال استفاده شده

۳عدد گل لیلیوم

۶دسته داوودی مینیاتوری

تزیین با کاغذ ایرانی


با توجه به فصول و تزیین کارهای مختلف، تزئین گل ها و رنگ گل های تزئینی ممکن است با عکس کمی متفاوت باشد.


قیمت برای خرداد ماه ۱۴۰۲میباشد امکان افزایش و کاهش قیمت در ماه های آینده وجود دارد.


این محصول ۴روز دیگر قابل ارائه می‌باشد اگر زودتر به آن نیاز دارید با شماره ۰۹۰۲۱۶۵۰۹۰۱تماس بگیرید.

دسته گل ترحیم tr6
به سبد خرید افزوده شد!
۴۰۱,۰۰۰
۱۰٪
۳۶۰,۹۰۰ تومان
دسته گل ترحیم tr۶

تخمین متریال استفاده شده

۶عدد گل لیلیوم

یک دسته لیسیانتوس

یک شاخه عروس هلندی

تزیین با کاغذ خارجی


با توجه به فصول و تزیین کارهای مختلف، تزئین گل ها و رنگ گل های تزئینی ممکن است با عکس کمی متفاوت باشد.


قیمت برای خرداد ماه ۱۴۰۲میباشد امکان افزایش و کاهش قیمت در ماه های آینده وجود دارد.


این محصول ۴روز دیگر قابل ارائه می‌باشد اگر زودتر به آن نیاز دارید با شماره ۰۹۰۲۱۶۵۰۹۰۱تماس بگیرید.

دسته گل ترحیمtr5
به سبد خرید افزوده شد!
۲۸۰,۰۰۰
۱۰٪
۲۵۲,۰۰۰ تومان
دسته گل ترحیمtr۵

تخمین متریال استفاده شده

۵عدد گل لیلیوم

یک شاخه عروس هلندی

تزیین با کاغذ خارجی


با توجه به فصول و تزیین کارهای مختلف، تزئین گل ها و رنگ گل های تزئینی ممکن است با عکس کمی متفاوت باشد.


قیمت برای خرداد ماه ۱۴۰۲میباشد امکان افزایش و کاهش قیمت در ماه های آینده وجود دارد.


این محصول ۴روز دیگر قابل ارائه می‌باشد اگر زودتر به آن نیاز دارید با شماره ۰۹۰۲۱۶۵۰۹۰۱تماس بگیرید.

دسته گل ترحیمtr4
به سبد خرید افزوده شد!
۴۲۳,۰۰۰
۱۰٪
۳۸۰,۷۰۰ تومان
دسته گل ترحیمtr۴

تخمین متریال استفاده شده

۵شاخه لیلیوم

۴شاخه عروس هلندی

کاغذ خارجی


با توجه به فصول و تزیین کارهای مختلف، تزئین گل ها و رنگ گل های تزئینی ممکن است با عکس کمی متفاوت باشد.


قیمت برای خرداد ماه ۱۴۰۲میباشد امکان افزایش و کاهش قیمت در ماه های آینده وجود دارد.


این محصول ۴روز دیگر قابل ارائه می‌باشد اگر زودتر به آن نیاز دارید با شماره ۰۹۰۲۱۶۵۰۹۰۱تماس بگیرید.

دسته گل ترحیم tr3
به سبد خرید افزوده شد!
۹۹,۰۰۰
۱۰٪
۸۹,۱۰۰ تومان
دسته گل ترحیم tr۳

تخمین متریال استفاده شده

یک شاخه آفتابگردان

کاغذ خارجی

برگ آرایی


با توجه به فصول و تزیین کارهای مختلف، تزئین گل ها و رنگ گل های تزئینی ممکن است با عکس کمی متفاوت باشد.


قیمت برای خرداد ماه ۱۴۰۲میباشد امکان افزایش و کاهش قیمت در ماه های آینده وجود دارد.


این محصول ۴روز دیگر قابل ارائه می‌باشد اگر زودتر به آن نیاز دارید با شماره ۰۹۰۲۱۶۵۰۹۰۱تماس بگیرید.

سبد گل ترحیمsgt55
به سبد خرید افزوده شد!
۷۹۷,۰۰۰
۱۰٪
۷۱۷,۳۰۰ تومان
سبد گل ترحیمsgt۵۵

تخمین متریال استفاده شده

۳شاخه شبو

۳دسته داوودی مینیاتوری

۴شاخه رز هلندی

۳شاخه عروس هلندی

سبد حصیری

برگ آرایی

اسفنج


با توجه به فصول و تزیین کارهای مختلف، تزئین گل ها و رنگ گل های تزئینی ممکن است با عکس کمی متفاوت باشد.


قیمت برای خرداد ماه ۱۴۰۲میباشد امکان افزایش و کاهش قیمت در ماه های آینده وجود دارد.


این محصول ۴روز دیگر قابل ارائه می‌باشد اگر زودتر به آن نیاز دارید با شماره ۰۹۰۲۱۶۵۰۹۰۱تماس بگیرید.

سبد گل ترحیمsgt54
به سبد خرید افزوده شد!
۶۲۱,۰۰۰
۱۰٪
۵۵۸,۹۰۰ تومان
سبد گل ترحیمsgt۵۴

تخمین متریال استفاده شده

۴شاخه گلایل

۳دسته داوودی مینیاتوری

۲عدد گل لیلیوم

سبد حصیری

برگ آرایی

اسفنج


با توجه به فصول و تزیین کارهای مختلف، تزئین گل ها و رنگ گل های تزئینی ممکن است با عکس کمی متفاوت باشد.


قیمت برای خرداد ماه ۱۴۰۲میباشد امکان افزایش و کاهش قیمت در ماه های آینده وجود دارد.


این محصول ۴روز دیگر قابل ارائه می‌باشد اگر زودتر به آن نیاز دارید با شماره ۰۹۰۲۱۶۵۰۹۰۱تماس بگیرید.

سبد گل ترحیمsgt53
به سبد خرید افزوده شد!
۵۷۷,۰۰۰
۱۰٪
۵۱۹,۳۰۰ تومان
سبد گل ترحیمsgt۵۳

تخمین متریال استفاده شده

۶شاخه شبو

یک دسته داوودی مینیاتوری

۲عدد گل لیلیوم

سبد حصیری

برگ آرایی

اسفنج


با توجه به فصول و تزیین کارهای مختلف، تزئین گل ها و رنگ گل های تزئینی ممکن است با عکس کمی متفاوت باشد.


قیمت برای خرداد ماه ۱۴۰۲میباشد امکان افزایش و کاهش قیمت در ماه های آینده وجود دارد.


این محصول ۴روز دیگر قابل ارائه می‌باشد اگر زودتر به آن نیاز دارید با شماره ۰۹۰۲۱۶۵۰۹۰۱تماس بگیرید.

سبد گل ترحیم sgt52
به سبد خرید افزوده شد!
۷۹۷,۰۰۰
۱۰٪
۷۱۷,۳۰۰ تومان
سبد گل ترحیم sgt۵۲

تخمین متریال استفاده شده

۵شاخه گلایل

۳دسته داوودی مینیاتوری

۳شاخه ارکیده

سبد حصیری

برگ آرایی

اسفنج


با توجه به فصول و تزیین کارهای مختلف، تزئین گل ها و رنگ گل های تزئینی ممکن است با عکس کمی متفاوت باشد.


قیمت برای خرداد ماه ۱۴۰۲میباشد امکان افزایش و کاهش قیمت در ماه های آینده وجود دارد.


این محصول ۴روز دیگر قابل ارائه می‌باشد اگر زودتر به آن نیاز دارید با شماره ۰۹۰۲۱۶۵۰۹۰۱تماس بگیرید.

سبد گل ترحیمsgt51
به سبد خرید افزوده شد!
۵۵۵,۰۰۰
۱۰٪
۴۹۹,۵۰۰ تومان
سبد گل ترحیمsgt۵۱

تخمین متریال استفاده شده

۳شاخه شبو

۲دسته داوودی مینیاتوری

۳شاخه رز هلندی

سبد حصیری

برگ آرایی

اسفنج


با توجه به فصول و تزیین کارهای مختلف، تزئین گل ها و رنگ گل های تزئینی ممکن است با عکس کمی متفاوت باشد.


قیمت برای خرداد ماه ۱۴۰۲میباشد امکان افزایش و کاهش قیمت در ماه های آینده وجود دارد.


این محصول ۴روز دیگر قابل ارائه می‌باشد اگر زودتر به آن نیاز دارید با شماره ۰۹۰۲۱۶۵۰۹۰۱تماس بگیرید.

سبد گل ترحیمsgt50
به سبد خرید افزوده شد!
۷۹۷,۰۰۰
۱۰٪
۷۱۷,۳۰۰ تومان
سبد گل ترحیمsgt۵۰

تخمین متریال استفاده شده

۴شاخه شبو

۳دسته داوودی مینیاتوری

۳عدد گل ارکیده

یک شاخه عروس هلندی

سبد حصیری

برگ آرایی

اسفنج


با توجه به فصول و تزیین کارهای مختلف، تزئین گل ها و رنگ گل های تزئینی ممکن است با عکس کمی متفاوت باشد.


قیمت برای خرداد ماه ۱۴۰۲میباشد امکان افزایش و کاهش قیمت در ماه های آینده وجود دارد.


این محصول ۴روز دیگر قابل ارائه می‌باشد اگر زودتر به آن نیاز دارید با شماره ۰۹۰۲۱۶۵۰۹۰۱تماس بگیرید.

سبد گل ترحیمsgt48
به سبد خرید افزوده شد!
۷۳۷,۰۰۰
۱۰٪
۶۶۳,۳۰۰ تومان
سبد گل ترحیمsgt۴۸

تخمین متریال استفاده شده

۲شاخه گلایل

۲دسته داوودی مینیاتوری

۳عدد گل ارکیده

۳شاخه عروس هلندی

باکس

برگ آرایی

اسفنج


با توجه به فصول و تزیین کارهای مختلف، تزئین گل ها و رنگ گل های تزئینی ممکن است با عکس کمی متفاوت باشد.


قیمت برای خرداد ماه ۱۴۰۲میباشد امکان افزایش و کاهش قیمت در ماه های آینده وجود دارد.


این محصول ۴روز دیگر قابل ارائه می‌باشد اگر زودتر به آن نیاز دارید با شماره ۰۹۰۲۱۶۵۰۹۰۱تماس بگیرید.

سبد گل ترحیم sgt47
به سبد خرید افزوده شد!
۴۱۸,۰۰۰
۱۰٪
۳۷۶,۲۰۰ تومان
سبد گل ترحیم sgt۴۷

تخمین متریال استفاده شده

۲شاخه شبو

۲دسته داوودی مینیاتوری

باکس چوبی

برگ آرایی

اسفنج


با توجه به فصول و تزیین کارهای مختلف، تزئین گل ها و رنگ گل های تزئینی ممکن است با عکس کمی متفاوت باشد.


قیمت برای خرداد ماه ۱۴۰۲میباشد امکان افزایش و کاهش قیمت در ماه های آینده وجود دارد.


این محصول ۴روز دیگر قابل ارائه می‌باشد اگر زودتر به آن نیاز دارید با شماره ۰۹۰۲۱۶۵۰۹۰۱تماس بگیرید.

باکس ترحیم‌ ژینا BT2
به سبد خرید افزوده شد!
۱۶۷,۰۰۰ تومان
باکس ترحیم‌ ژینا BT۲

ترکیب گلها:داوودی مینیاتوری.ارتفاع حدود ۴۰سانتی متر

تخمین متریال استفاده شده:

۱ و نیم دسته داوودی مینیاتوری

کاغذ ایرانی یک عدد

اسفنج خارجی


توجه:قیمت برای آبان ماه ۱۴۰۲است.امکان افزایش و کاهش قیمت در ماه های آینده وجود دارد.


با توجه به فصول و تزیین کارهای مختلف، تزئین گل ها و رنگ گل های تزئینی ممکن است با عکس کمی متفاوت باشد.


نکات قابل توجه:سایز گلهای داوودی ممکن هست همیشه یکسان نباشد ممکن هست سرگل ها ریزتر یا درشت تر باشد.


این محصول ۴روز دیگر قابل ارائه است.

اگر زودتر به آن نیاز دارید با شماره ۰۹۰۲۱۶۵۰۹۰۱تماس بگیرید.

...
۳
۲
۱
شماره تماس پشتیبانی
گلسرای هدیه
گلسرای هدیه
گلسرای هدیه
گلسرای هدیه ضمن درک دغدغه های مشتریان آنلاین با تاکید بر تازگی گلها و ارسال سریع کمک میکند تا هر جای این کره خاکی که باشید عزیزان تون رو سورپرایز کنید.
صفحات فروشگاه
راه‌های ارتباطی
نصب وب‌اپلیکیشن
ساعت ارائه خدمت
ش
۰۷:۳۰ - ۲۲:۳۰
ی
۰۷:۳۰ - ۲۲:۳۰
د
۰۷:۳۰ - ۲۲:۳۰
س
۰۷:۳۰ - ۲۲:۳۰
چ
۰۷:۳۰ - ۲۲:۳۰
پ
۰۷:۳۰ - ۲۲:۳۰
ج
۰۷:۳۰ - ۲۲:۳۰
ایذه، نبش چهارراه هلال احمر
item
گواهینامه
item
تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به گلسرای هدیه می‌باشد.
طراحی شده باسایت‌ساز ویترین
سایت‌ساز ویترین