در حال بارگذاری فایل ...
پیش‌سفارش می‌پذیریم
جستجوی محصولات ...

سبد گل ترحیم

تاج عزا taj93
به سبد خرید افزوده شد!
۸۲۵,۰۰۰
۱۰٪
۷۴۲,۵۰۰ تومان
تاج عزا taj۹۳

تخمین متریال استفاده شده

۳دسته داوودی مینیاتوری

۴دسته لیسیانتوس

۶شاخه رز هلندی

باکس چوبی

برگ آرایی

اسفنج


با توجه به فصول و تزیین کارهای مختلف، تزئین گل ها و رنگ گل های تزئینی ممکن است با عکس کمی متفاوت باشد.


قیمت برای خرداد ماه ۱۴۰۲میباشد امکان افزایش و کاهش قیمت در ماه های آینده وجود دارد.


این محصول ۴روز دیگر قابل ارائه می‌باشد اگر زودتر به آن نیاز دارید با شماره ۰۹۰۲۱۶۵۰۹۰۱تماس بگیرید.

سبد گل ترحیمsgt55
به سبد خرید افزوده شد!
۷۹۷,۰۰۰
۱۰٪
۷۱۷,۳۰۰ تومان
سبد گل ترحیمsgt۵۵

تخمین متریال استفاده شده

۳شاخه شبو

۳دسته داوودی مینیاتوری

۴شاخه رز هلندی

۳شاخه عروس هلندی

سبد حصیری

برگ آرایی

اسفنج


با توجه به فصول و تزیین کارهای مختلف، تزئین گل ها و رنگ گل های تزئینی ممکن است با عکس کمی متفاوت باشد.


قیمت برای خرداد ماه ۱۴۰۲میباشد امکان افزایش و کاهش قیمت در ماه های آینده وجود دارد.


این محصول ۴روز دیگر قابل ارائه می‌باشد اگر زودتر به آن نیاز دارید با شماره ۰۹۰۲۱۶۵۰۹۰۱تماس بگیرید.

سبد گل ترحیمsgt54
به سبد خرید افزوده شد!
۶۲۱,۰۰۰
۱۰٪
۵۵۸,۹۰۰ تومان
سبد گل ترحیمsgt۵۴

تخمین متریال استفاده شده

۴شاخه گلایل

۳دسته داوودی مینیاتوری

۲عدد گل لیلیوم

سبد حصیری

برگ آرایی

اسفنج


با توجه به فصول و تزیین کارهای مختلف، تزئین گل ها و رنگ گل های تزئینی ممکن است با عکس کمی متفاوت باشد.


قیمت برای خرداد ماه ۱۴۰۲میباشد امکان افزایش و کاهش قیمت در ماه های آینده وجود دارد.


این محصول ۴روز دیگر قابل ارائه می‌باشد اگر زودتر به آن نیاز دارید با شماره ۰۹۰۲۱۶۵۰۹۰۱تماس بگیرید.

سبد گل ترحیمsgt53
به سبد خرید افزوده شد!
۵۷۷,۰۰۰
۱۰٪
۵۱۹,۳۰۰ تومان
سبد گل ترحیمsgt۵۳

تخمین متریال استفاده شده

۶شاخه شبو

یک دسته داوودی مینیاتوری

۲عدد گل لیلیوم

سبد حصیری

برگ آرایی

اسفنج


با توجه به فصول و تزیین کارهای مختلف، تزئین گل ها و رنگ گل های تزئینی ممکن است با عکس کمی متفاوت باشد.


قیمت برای خرداد ماه ۱۴۰۲میباشد امکان افزایش و کاهش قیمت در ماه های آینده وجود دارد.


این محصول ۴روز دیگر قابل ارائه می‌باشد اگر زودتر به آن نیاز دارید با شماره ۰۹۰۲۱۶۵۰۹۰۱تماس بگیرید.

سبد گل ترحیم sgt52
به سبد خرید افزوده شد!
۷۹۷,۰۰۰
۱۰٪
۷۱۷,۳۰۰ تومان
سبد گل ترحیم sgt۵۲

تخمین متریال استفاده شده

۵شاخه گلایل

۳دسته داوودی مینیاتوری

۳شاخه ارکیده

سبد حصیری

برگ آرایی

اسفنج


با توجه به فصول و تزیین کارهای مختلف، تزئین گل ها و رنگ گل های تزئینی ممکن است با عکس کمی متفاوت باشد.


قیمت برای خرداد ماه ۱۴۰۲میباشد امکان افزایش و کاهش قیمت در ماه های آینده وجود دارد.


این محصول ۴روز دیگر قابل ارائه می‌باشد اگر زودتر به آن نیاز دارید با شماره ۰۹۰۲۱۶۵۰۹۰۱تماس بگیرید.

سبد گل ترحیمsgt51
به سبد خرید افزوده شد!
۵۵۵,۰۰۰
۱۰٪
۴۹۹,۵۰۰ تومان
سبد گل ترحیمsgt۵۱

تخمین متریال استفاده شده

۳شاخه شبو

۲دسته داوودی مینیاتوری

۳شاخه رز هلندی

سبد حصیری

برگ آرایی

اسفنج


با توجه به فصول و تزیین کارهای مختلف، تزئین گل ها و رنگ گل های تزئینی ممکن است با عکس کمی متفاوت باشد.


قیمت برای خرداد ماه ۱۴۰۲میباشد امکان افزایش و کاهش قیمت در ماه های آینده وجود دارد.


این محصول ۴روز دیگر قابل ارائه می‌باشد اگر زودتر به آن نیاز دارید با شماره ۰۹۰۲۱۶۵۰۹۰۱تماس بگیرید.

سبد گل ترحیمsgt50
به سبد خرید افزوده شد!
۷۹۷,۰۰۰
۱۰٪
۷۱۷,۳۰۰ تومان
سبد گل ترحیمsgt۵۰

تخمین متریال استفاده شده

۴شاخه شبو

۳دسته داوودی مینیاتوری

۳عدد گل ارکیده

یک شاخه عروس هلندی

سبد حصیری

برگ آرایی

اسفنج


با توجه به فصول و تزیین کارهای مختلف، تزئین گل ها و رنگ گل های تزئینی ممکن است با عکس کمی متفاوت باشد.


قیمت برای خرداد ماه ۱۴۰۲میباشد امکان افزایش و کاهش قیمت در ماه های آینده وجود دارد.


این محصول ۴روز دیگر قابل ارائه می‌باشد اگر زودتر به آن نیاز دارید با شماره ۰۹۰۲۱۶۵۰۹۰۱تماس بگیرید.

سبد گل ترحیمsgt48
به سبد خرید افزوده شد!
۷۳۷,۰۰۰
۱۰٪
۶۶۳,۳۰۰ تومان
سبد گل ترحیمsgt۴۸

تخمین متریال استفاده شده

۲شاخه گلایل

۲دسته داوودی مینیاتوری

۳عدد گل ارکیده

۳شاخه عروس هلندی

باکس

برگ آرایی

اسفنج


با توجه به فصول و تزیین کارهای مختلف، تزئین گل ها و رنگ گل های تزئینی ممکن است با عکس کمی متفاوت باشد.


قیمت برای خرداد ماه ۱۴۰۲میباشد امکان افزایش و کاهش قیمت در ماه های آینده وجود دارد.


این محصول ۴روز دیگر قابل ارائه می‌باشد اگر زودتر به آن نیاز دارید با شماره ۰۹۰۲۱۶۵۰۹۰۱تماس بگیرید.

سبد گل ترحیم sgt47
به سبد خرید افزوده شد!
۴۱۸,۰۰۰
۱۰٪
۳۷۶,۲۰۰ تومان
سبد گل ترحیم sgt۴۷

تخمین متریال استفاده شده

۲شاخه شبو

۲دسته داوودی مینیاتوری

باکس چوبی

برگ آرایی

اسفنج


با توجه به فصول و تزیین کارهای مختلف، تزئین گل ها و رنگ گل های تزئینی ممکن است با عکس کمی متفاوت باشد.


قیمت برای خرداد ماه ۱۴۰۲میباشد امکان افزایش و کاهش قیمت در ماه های آینده وجود دارد.


این محصول ۴روز دیگر قابل ارائه می‌باشد اگر زودتر به آن نیاز دارید با شماره ۰۹۰۲۱۶۵۰۹۰۱تماس بگیرید.

باکس ترحیم‌ ژینا BT2
به سبد خرید افزوده شد!
۱۶۷,۰۰۰ تومان
باکس ترحیم‌ ژینا BT۲

ترکیب گلها:داوودی مینیاتوری.ارتفاع حدود ۴۰سانتی متر

تخمین متریال استفاده شده:

۱ و نیم دسته داوودی مینیاتوری

کاغذ ایرانی یک عدد

اسفنج خارجی


توجه:قیمت برای آبان ماه ۱۴۰۲است.امکان افزایش و کاهش قیمت در ماه های آینده وجود دارد.


با توجه به فصول و تزیین کارهای مختلف، تزئین گل ها و رنگ گل های تزئینی ممکن است با عکس کمی متفاوت باشد.


نکات قابل توجه:سایز گلهای داوودی ممکن هست همیشه یکسان نباشد ممکن هست سرگل ها ریزتر یا درشت تر باشد.


این محصول ۴روز دیگر قابل ارائه است.

اگر زودتر به آن نیاز دارید با شماره ۰۹۰۲۱۶۵۰۹۰۱تماس بگیرید.

گلدان ترحیم BT3
به سبد خرید افزوده شد!
۱۲۰,۰۰۰ تومان
گلدان ترحیم BT۳

ترکیب گلها:داوودی مینیاتوری.


ارتفاع حدود ۳۰ سانتی متر

تخمین متریال استفاده شده:

یک دسته داوودی مینیاتوری

گلدان شیشه ای

یک عدد کاغذ ایرانی


توجه:قیمت برای اردیبهشت ماه ۱۴۰۲است.امکان افزایش و کاهش قیمت در ماه های آینده وجود دارد.


با توجه به فصول و تزیین کارهای مختلف، تزئین گل ها و رنگ گل های تزئینی ممکن است با عکس کمی متفاوت باشد.


نکات قابل توجه:سایز گلهای داوودی ممکن هست همیشه یکسان نباشد ممکن هست سرگل ها ریزتر یا درشت تر باشد.


این محصول ۴روز دیگر قابل ارائه است.

اگر زودتر به آن زیاد دارید هر چه سریعتر با شماره ۰۹۰۲۱۶۵۰۹۰۱تماس بگیرید.

سبد گل ترحیم طبیعی کد SGT45
به سبد خرید افزوده شد!
۷۶۴,۰۰۰
۱۰٪
۶۸۷,۶۰۰ تومان
سبد گل ترحیم طبیعی کد SGT۴۵

تخمین متریال استفاده شده

۳شاخه گلایل

۲دسته لیسیانتوس

۵شاخه رز هلندی

۲دسته زنبوری

سبد حصیری

برگ آرایی

اسفنج


با توجه به فصول و تزیین کارهای مختلف، تزئین گل ها و رنگ گل های تزئینی ممکن است با عکس کمی متفاوت باشد.


قیمت برای خرداد ماه ۱۴۰۲میباشد امکان افزایش و کاهش قیمت در ماه های آینده وجود دارد.


این محصول ۴روز دیگر قابل ارائه می‌باشد اگر زودتر به آن نیاز دارید با شماره ۰۹۰۲۱۶۵۰۹۰۱تماس بگیرید.

سبد گل ترحیم طبیعی کد SGT44
به سبد خرید افزوده شد!
۱,۲۷۶,۰۰۰
۱۰٪
۱,۱۴۸,۴۰۰ تومان
سبد گل ترحیم طبیعی کد SGT۴۴

تخمین متریال استفاده شده

۵شاخه گلایل

۲دسته داوودی مینیاتوری

۱۴شاخه رز هلندی

سبد حصیری

برگ آرایی

اسفنج


با توجه به فصول و تزیین کارهای مختلف، تزئین گل ها و رنگ گل های تزئینی ممکن است با عکس کمی متفاوت باشد.


قیمت برای خرداد ماه ۱۴۰۲میباشد امکان افزایش و کاهش قیمت در ماه های آینده وجود دارد.


این محصول ۴روز دیگر قابل ارائه می‌باشد اگر زودتر به آن نیاز دارید با شماره ۰۹۰۲۱۶۵۰۹۰۱تماس بگیرید.

سبد گل ترحیم طبیعی کد SGT43
به سبد خرید افزوده شد!
۷۲۰,۰۰۰
۱۰٪
۶۴۸,۰۰۰ تومان
سبد گل ترحیم طبیعی کد SGT۴۳

تخمین متریال استفاده شده

۵شاخه گلایل

۲عدد گل لیلیوم

۸شاخه میخک

۲دسته قرنفل

سبد حصیری

برگ آرایی

اسفنج


با توجه به فصول و تزیین کارهای مختلف، تزئین گل ها و رنگ گل های تزئینی ممکن است با عکس کمی متفاوت باشد.


قیمت برای خرداد ماه ۱۴۰۲میباشد امکان افزایش و کاهش قیمت در ماه های آینده وجود دارد.


این محصول ۴روز دیگر قابل ارائه می‌باشد اگر زودتر به آن نیاز دارید با شماره ۰۹۰۲۱۶۵۰۹۰۱تماس بگیرید.

سبد گل ترحیم طبیعی کد SGT41
به سبد خرید افزوده شد!
۶۸۲,۰۰۰
۱۰٪
۶۱۳,۸۰۰ تومان
سبد گل ترحیم طبیعی کد SGT۴۱

تخمین متریال استفاده شده

۵شاخه گلایل

۴شاخه آنتریوم

۴شاخه آلسترمریا

سبد حصیری

برگ آرایی

اسفنج


با توجه به فصول و تزیین کارهای مختلف، تزئین گل ها و رنگ گل های تزئینی ممکن است با عکس کمی متفاوت باشد.


قیمت برای خرداد ماه ۱۴۰۲میباشد امکان افزایش و کاهش قیمت در ماه های آینده وجود دارد.


این محصول ۴روز دیگر قابل ارائه می‌باشد اگر زودتر به آن نیاز دارید با شماره ۰۹۰۲۱۶۵۰۹۰۱تماس بگیرید.

سبد گل ترحیم طبیعی کد SGT40
به سبد خرید افزوده شد!
۵۶۶,۰۰۰
۱۰٪
۵۰۹,۴۰۰ تومان
سبد گل ترحیم طبیعی کد SGT۴۰

تخمین متریال استفاده شده

۶شاخه گلایل

۴شاخه آنتریوم

۵شاخه آلسترمریا

سبد حصیری

برگ آرایی

اسفنج


با توجه به فصول و تزیین کارهای مختلف، تزئین گل ها و رنگ گل های تزئینی ممکن است با عکس کمی متفاوت باشد.


قیمت برای خرداد ماه ۱۴۰۲میباشد امکان افزایش و کاهش قیمت در ماه های آینده وجود دارد.


این محصول ۴روز دیگر قابل ارائه می‌باشد اگر زودتر به آن نیاز دارید با شماره ۰۹۰۲۱۶۵۰۹۰۱تماس بگیرید.

سبد گل ترحیم طبیعی کد SGT39
به سبد خرید افزوده شد!
۷۳۱,۰۰۰
۱۰٪
۶۵۷,۹۰۰ تومان
سبد گل ترحیم طبیعی کد SGT۳۹

تخمین متریال استفاده شده

۶شاخه گلایل

۲دسته لیسیانتوس

۲دسته داوودی مینیاتوری

۵شاخه رز هلندی

نصف دسته افشون

باکس

برگ آرایی

اسفنج


با توجه به فصول و تزیین کارهای مختلف، تزئین گل ها و رنگ گل های تزئینی ممکن است با عکس کمی متفاوت باشد.


قیمت برای خرداد ماه ۱۴۰۲میباشد امکان افزایش و کاهش قیمت در ماه های آینده وجود دارد.


این محصول ۴روز دیگر قابل ارائه می‌باشد اگر زودتر به آن نیاز دارید با شماره ۰۹۰۲۱۶۵۰۹۰۱تماس بگیرید.

سبد گل ترحیم طبیعی کد SGT38
به سبد خرید افزوده شد!
۵۴۴,۰۰۰
۱۰٪
۴۸۹,۶۰۰ تومان
سبد گل ترحیم طبیعی کد SGT۳۸

تخمین متریال استفاده شده

۸شاخه رز هلندی

یک شاخه عروس هلندی

یک دسته لیسیانتوس

برگ آرایی

اسفنج


با توجه به فصول و تزیین کارهای مختلف، تزئین گل ها و رنگ گل های تزئینی ممکن است با عکس کمی متفاوت باشد.


قیمت برای خرداد ماه ۱۴۰۲میباشد امکان افزایش و کاهش قیمت در ماه های آینده وجود دارد.


این محصول ۴روز دیگر قابل ارائه می‌باشد اگر زودتر به آن نیاز دارید با شماره ۰۹۰۲۱۶۵۰۹۰۱تماس بگیرید.

سبد گل ترحیم طبیعی کد SGT37
به سبد خرید افزوده شد!
۶۰۵,۰۰۰
۱۰٪
۵۴۴,۵۰۰ تومان
سبد گل ترحیم طبیعی کد SGT۳۷

تخمین متریال استفاده شده

۱ دسته داوودی مینیاتوری

۶شاخه رز هلندی

یک عدد گل ایلیوم

۱۰شاخه میخک

سبد حصیری

برگ آرایی

اسفنج


با توجه به فصول و تزیین کارهای مختلف، تزئین گل ها و رنگ گل های تزئینی ممکن است با عکس کمی متفاوت باشد.


قیمت برای خرداد ماه ۱۴۰۲میباشد امکان افزایش و کاهش قیمت در ماه های آینده وجود دارد.


این محصول ۴روز دیگر قابل ارائه می‌باشد اگر زودتر به آن نیاز دارید با شماره ۰۹۰۲۱۶۵۰۹۰۱تماس بگیرید.

سبد گل ترحیم طبیعی کد SGT36
به سبد خرید افزوده شد!
۸۳۶,۰۰۰
۱۰٪
۷۵۲,۴۰۰ تومان
سبد گل ترحیم طبیعی کد SGT۳۶

تخمین متریال استفاده شده

۵شاخه گلایل

۲دسته داوودی مینیاتوری

۵شاخه رز هلندی

یک عدد گل لیلیوم

یک دسته میخک مینیاتوری

سبد حصیری

برگ آرایی

اسفنج


با توجه به فصول و تزیین کارهای مختلف، تزئین گل ها و رنگ گل های تزئینی ممکن است با عکس کمی متفاوت باشد.


قیمت برای خرداد ماه ۱۴۰۲میباشد امکان افزایش و کاهش قیمت در ماه های آینده وجود دارد.


این محصول ۴روز دیگر قابل ارائه می‌باشد اگر زودتر به آن نیاز دارید با شماره ۰۹۰۲۱۶۵۰۹۰۱تماس بگیرید.

سبد گل ترحیم طبیعی کد SGT35
به سبد خرید افزوده شد!
۵۶۶,۰۰۰
۱۰٪
۵۰۹,۴۰۰ تومان
سبد گل ترحیم طبیعی کد SGT۳۵

تخمین متریال استفاده شده

۲شاخه گلایل

۱ دسته داوودی مینیاتوری

۳شاخه رز هلندی

۳عدد گل لیلیوم

باکس

برگ آرایی

اسفنج


با توجه به فصول و تزیین کارهای مختلف، تزئین گل ها و رنگ گل های تزئینی ممکن است با عکس کمی متفاوت باشد.


قیمت برای خرداد ماه ۱۴۰۲میباشد امکان افزایش و کاهش قیمت در ماه های آینده وجود دارد.


این محصول ۴روز دیگر قابل ارائه می‌باشد اگر زودتر به آن نیاز دارید با شماره ۰۹۰۲۱۶۵۰۹۰۱تماس بگیرید.

سبد گل ترحیم طبیعی کد SGT34
به سبد خرید افزوده شد!
۶۲۱,۰۰۰
۱۰٪
۵۵۸,۹۰۰ تومان
سبد گل ترحیم طبیعی کد SGT۳۴

تخمین متریال استفاده شده

۴شاخه گلایل

۴شاخه ژربرا

۲دسته میخک مینیاتوری

۳شاخه رز هلندی

باکس

برگ آرایی

اسفنج


با توجه به فصول و تزیین کارهای مختلف، تزئین گل ها و رنگ گل های تزئینی ممکن است با عکس کمی متفاوت باشد.


قیمت برای خرداد ماه ۱۴۰۲میباشد امکان افزایش و کاهش قیمت در ماه های آینده وجود دارد.


این محصول ۴روز دیگر قابل ارائه می‌باشد اگر زودتر به آن نیاز دارید با شماره ۰۹۰۲۱۶۵۰۹۰۱تماس بگیرید.

سبد گل ترحیم طبیعی کد SGT33
به سبد خرید افزوده شد!
۱,۰۹۴,۰۰۰
۱۰٪
۹۸۴,۶۰۰ تومان
سبد گل ترحیم طبیعی کد SGT۳۳

تخمین متریال استفاده شده

۷شاخه گلایل

۲دسته داوودی مینیاتوری

۱۳شاخه رز هلندی

سبد حصیری

برگ آرایی

اسفنج


با توجه به فصول و تزیین کارهای مختلف، تزئین گل ها و رنگ گل های تزئینی ممکن است با عکس کمی متفاوت باشد.


قیمت برای خرداد ماه ۱۴۰۲میباشد امکان افزایش و کاهش قیمت در ماه های آینده وجود دارد.


این محصول ۴روز دیگر قابل ارائه می‌باشد اگر زودتر به آن نیاز دارید با شماره ۰۹۰۲۱۶۵۰۹۰۱تماس بگیرید.

سبد گل ترحیم طبیعی کد SGT32
به سبد خرید افزوده شد!
۷۳۷,۰۰۰
۱۰٪
۶۶۳,۳۰۰ تومان
سبد گل ترحیم طبیعی کد SGT۳۲

تخمین متریال استفاده شده

۴شاخه گلایل

نصف دسته داوودی مینیاتوری

۴شاخه رز هلندی

۵ شاخه آنتریوم

سبد حصیری

برگ آرایی

اسفنج


با توجه به فصول و تزیین کارهای مختلف، تزئین گل ها و رنگ گل های تزئینی ممکن است با عکس کمی متفاوت باشد.


قیمت برای خرداد ماه ۱۴۰۲میباشد امکان افزایش و کاهش قیمت در ماه های آینده وجود دارد.


این محصول ۴روز دیگر قابل ارائه می‌باشد اگر زودتر به آن نیاز دارید با شماره ۰۹۰۲۱۶۵۰۹۰۱تماس بگیرید.

۳
۲
۱
شماره تماس پشتیبانی
گلسرای هدیه
گلسرای هدیه
گلسرای هدیه
گلسرای هدیه ضمن درک دغدغه های مشتریان آنلاین با تاکید بر تازگی گلها و ارسال سریع کمک میکند تا هر جای این کره خاکی که باشید عزیزان تون رو سورپرایز کنید.
صفحات فروشگاه
راه‌های ارتباطی
نصب وب‌اپلیکیشن
ساعت ارائه خدمت
ش
۰۷:۳۰ - ۲۲:۳۰
ی
۰۷:۳۰ - ۲۲:۳۰
د
۰۷:۳۰ - ۲۲:۳۰
س
۰۷:۳۰ - ۲۲:۳۰
چ
۰۷:۳۰ - ۲۲:۳۰
پ
۰۷:۳۰ - ۲۲:۳۰
ج
۰۷:۳۰ - ۲۲:۳۰
ایذه، نبش چهارراه هلال احمر
item
گواهینامه
item
تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به گلسرای هدیه می‌باشد.
طراحی شده باسایت‌ساز ویترین
سایت‌ساز ویترین