در حال بارگذاری فایل ...
پیش‌سفارش می‌پذیریم
جستجوی محصولات ...

پایه گل جهت عرض تسلیت

تاج عزا taj95
به سبد خرید افزوده شد!
۳,۷۰۷,۰۰۰
۱۰٪
۳,۳۳۶,۳۰۰ تومان
تاج عزا taj۹۵

تخمین متریال استفاده شده

۱۰شاخه آنتریوم

۱۸شاخه رز هلندی

۴شاخه عروس هلندی

۲۲ دسته داوودی مینیاتوری

پایه فلزی

تاج عزا

برگ آرایی

اسفنج


با توجه به فصول و تزیین کارهای مختلف، تزئین گل ها و رنگ گل های تزئینی ممکن است با عکس کمی متفاوت باشد.


قیمت برای خرداد ماه ۱۴۰۲میباشد امکان افزایش و کاهش قیمت در ماه های آینده وجود دارد.


این محصول ۴روز دیگر قابل ارائه می‌باشد اگر زودتر به آن نیاز دارید با شماره ۰۹۰۲۱۶۵۰۹۰۱تماس بگیرید.

تاج عزا taj90
به سبد خرید افزوده شد!
۹۵۷,۰۰۰
۱۰٪
۸۶۱,۳۰۰ تومان
تاج عزا taj۹۰

تخمین متریال استفاده شده

۵شاخه گلایل

۸دسته داوودی مینیاتوری

تاج عزا

برگ آرایی

اسفنج


با توجه به فصول و تزیین کارهای مختلف، تزئین گل ها و رنگ گل های تزئینی ممکن است با عکس کمی متفاوت باشد.


قیمت برای خرداد ماه ۱۴۰۲میباشد امکان افزایش و کاهش قیمت در ماه های آینده وجود دارد.


این محصول ۴روز دیگر قابل ارائه می‌باشد اگر زودتر به آن نیاز دارید با شماره ۰۹۰۲۱۶۵۰۹۰۱تماس بگیرید.

تاج عزا طبیعی کد TAJ87
به سبد خرید افزوده شد!
۹۷۹,۰۰۰
۱۰٪
۸۸۱,۱۰۰ تومان
تاج عزا طبیعی کد TAJ۸۷

تخمین متریال استفاده شده

۱۲شاخه گلایل

۶عدد گل لیلیوم

تاج عزا

برگ آرایی

اسفنج


با توجه به فصول و تزیین کارهای مختلف، تزئین گل ها و رنگ گل های تزئینی ممکن است با عکس کمی متفاوت باشد.


قیمت برای خرداد ماه ۱۴۰۲میباشد امکان افزایش و کاهش قیمت در ماه های آینده وجود دارد.


این محصول ۴روز دیگر قابل ارائه می‌باشد اگر زودتر به آن نیاز دارید با شماره ۰۹۰۲۱۶۵۰۹۰۱تماس بگیرید.

تاج عزا طبیعی کد TAJ86
به سبد خرید افزوده شد!
۱,۱۲۷,۰۰۰
۱۰٪
۱,۰۱۴,۳۰۰ تومان
تاج عزا طبیعی کد TAJ۸۶

تخمین متریال استفاده شده

۱۰شاخه گلایل

۵عدد گل لیلیوم

۱۲شاخه آلسترمریا

تاج عزا

برگ آرایی

اسفنج


با توجه به فصول و تزیین کارهای مختلف، تزئین گل ها و رنگ گل های تزئینی ممکن است با عکس کمی متفاوت باشد.


قیمت برای خرداد ماه ۱۴۰۲میباشد امکان افزایش و کاهش قیمت در ماه های آینده وجود دارد.


این محصول ۴روز دیگر قابل ارائه می‌باشد اگر زودتر به آن نیاز دارید با شماره ۰۹۰۲۱۶۵۰۹۰۱تماس بگیرید.

تاج عزا طبیعی کد TAJ85
به سبد خرید افزوده شد!
۱,۸۵۰,۰۰۰
۵٪
۱,۷۵۷,۵۰۰ تومان
تاج عزا طبیعی کد TAJ۸۵

تخمین متریال استفاده شده

۲۳شاخه گلایل

۷عدد گل لیلیوم

۹شاخه آلسترمریا

۵شاخه میخک

تاج عزا

برگ آرایی

اسفنج


با توجه به فصول و تزیین کارهای مختلف، تزئین گل ها و رنگ گل های تزئینی ممکن است با عکس کمی متفاوت باشد.


قیمت برای خرداد ماه ۱۴۰۲میباشد امکان افزایش و کاهش قیمت در ماه های آینده وجود دارد.


این محصول ۴روز دیگر قابل ارائه می‌باشد اگر زودتر به آن نیاز دارید با شماره ۰۹۰۲۱۶۵۰۹۰۱تماس بگیرید.

تاج عزا طبیعی کد TAJ84
به سبد خرید افزوده شد!
۱,۸۴۸,۰۰۰
۱۰٪
۱,۶۶۳,۲۰۰ تومان
تاج عزا طبیعی کد TAJ۸۴

تخمین متریال استفاده شده

۲۴شاخه گلایل

۳شاخه عروس هلندی

۴عدد گل لیلیوم

۴ دسته داوودی مینیاتوری

تاج عزا

برگ آرایی

اسفنج


با توجه به فصول و تزیین کارهای مختلف، تزئین گل ها و رنگ گل های تزئینی ممکن است با عکس کمی متفاوت باشد.


قیمت برای خرداد ماه ۱۴۰۲میباشد امکان افزایش و کاهش قیمت در ماه های آینده وجود دارد.


این محصول ۴روز دیگر قابل ارائه می‌باشد اگر زودتر به آن نیاز دارید با شماره ۰۹۰۲۱۶۵۰۹۰۱تماس بگیرید.

تاج عزا طبیعی کد TAJ83
به سبد خرید افزوده شد!
۱,۱۹۱,۰۰۰
۱۰٪
۱,۰۷۱,۹۰۰ تومان
تاج عزا طبیعی کد TAJ۸۳

تخمین متریال استفاده شده

۱۲شاخه گلایل

۴ دسته داوودی مینیاتوری

۳دسته لیسیانتوس

تاج عزا

برگ آرایی

اسفنج


با توجه به فصول و تزیین کارهای مختلف، تزئین گل ها و رنگ گل های تزئینی ممکن است با عکس کمی متفاوت باشد.


قیمت برای خرداد ماه ۱۴۰۲میباشد امکان افزایش و کاهش قیمت در ماه های آینده وجود دارد.


این محصول ۴روز دیگر قابل ارائه می‌باشد اگر زودتر به آن نیاز دارید با شماره ۰۹۰۲۱۶۵۰۹۰۱تماس بگیرید.

تاج عزا طبیعی کد TAJ82
به سبد خرید افزوده شد!
۲,۱۶۱,۰۰۰
۱۰٪
۱,۹۴۴,۹۰۰ تومان
تاج عزا طبیعی کد TAJ۸۲

تخمین متریال استفاده شده

۲۲شاخه گلایل

۱۲ دسته لیسیانتوس

۳عدد گل لیلیوم

تاج عزا

برگ آرایی

اسفنج


با توجه به فصول و تزیین کارهای مختلف، تزئین گل ها و رنگ گل های تزئینی ممکن است با عکس کمی متفاوت باشد.


قیمت برای خرداد ماه ۱۴۰۲میباشد امکان افزایش و کاهش قیمت در ماه های آینده وجود دارد.


این محصول ۴روز دیگر قابل ارائه می‌باشد اگر زودتر به آن نیاز دارید با شماره ۰۹۰۲۱۶۵۰۹۰۱تماس بگیرید.

تاج عزا طبیعی کد TAJ81
به سبد خرید افزوده شد!
۲,۳۹۲,۰۰۰
۱۰٪
۲,۱۵۲,۸۰۰ تومان
تاج عزا طبیعی کد TAJ۸۱

تخمین متریال استفاده شده

۳۵شاخه گلایل

۴ دسته لیسیانتوس

۹عدد گل لیلیوم

تاج عزا

برگ آرایی

اسفنج


با توجه به فصول و تزیین کارهای مختلف، تزئین گل ها و رنگ گل های تزئینی ممکن است با عکس کمی متفاوت باشد.


قیمت برای خرداد ماه ۱۴۰۲میباشد امکان افزایش و کاهش قیمت در ماه های آینده وجود دارد.


این محصول ۴روز دیگر قابل ارائه می‌باشد اگر زودتر به آن نیاز دارید با شماره ۰۹۰۲۱۶۵۰۹۰۱تماس بگیرید.

تاج عزا طبیعی کد TAJ80
به سبد خرید افزوده شد!
۱,۵۶۷,۰۰۰
۱۰٪
۱,۴۱۰,۳۰۰ تومان
تاج عزا طبیعی کد TAJ۸۰

تخمین متریال استفاده شده

۱۵شاخه گلایل

۵ دسته داوودی مینیاتوری

تاج عزا

برگ آرایی

اسفنج


با توجه به فصول و تزیین کارهای مختلف، تزئین گل ها و رنگ گل های تزئینی ممکن است با عکس کمی متفاوت باشد.


قیمت برای خرداد ماه ۱۴۰۲میباشد امکان افزایش و کاهش قیمت در ماه های آینده وجود دارد.


این محصول ۴روز دیگر قابل ارائه می‌باشد اگر زودتر به آن نیاز دارید با شماره ۰۹۰۲۱۶۵۰۹۰۱تماس بگیرید.

تاج عزا طبیعی کد TAJ79
به سبد خرید افزوده شد!
۲,۷۷۷,۰۰۰
۱۰٪
۲,۴۹۹,۳۰۰ تومان
تاج عزا طبیعی کد TAJ۷۹

تخمین متریال استفاده شده

۴۵شاخه گلایل

۱۵عدد گل لیلیوم

تاج عزا

برگ آرایی

اسفنج


با توجه به فصول و تزیین کارهای مختلف، تزئین گل ها و رنگ گل های تزئینی ممکن است با عکس کمی متفاوت باشد.


قیمت برای خرداد ماه ۱۴۰۲میباشد امکان افزایش و کاهش قیمت در ماه های آینده وجود دارد.


این محصول ۴روز دیگر قابل ارائه می‌باشد اگر زودتر به آن نیاز دارید با شماره ۰۹۰۲۱۶۵۰۹۰۱تماس بگیرید.

تاج عزا طبیعی کد TAJ78
به سبد خرید افزوده شد!
۲,۳۳۷,۰۰۰
۱۰٪
۲,۱۰۳,۳۰۰ تومان
تاج عزا طبیعی کد TAJ۷۸

تخمین متریال استفاده شده

۳۰شاخه گلایل

۵دسته داوودی مینیاتوری

۸عدد گل لیلیوم

۳شاخه عروس هلندی

تاج عزا

برگ آرایی

اسفنج


با توجه به فصول و تزیین کارهای مختلف، تزئین گل ها و رنگ گل های تزئینی ممکن است با عکس کمی متفاوت باشد.


قیمت برای خرداد ماه ۱۴۰۲میباشد امکان افزایش و کاهش قیمت در ماه های آینده وجود دارد.


این محصول ۴روز دیگر قابل ارائه می‌باشد اگر زودتر به آن نیاز دارید با شماره ۰۹۰۲۱۶۵۰۹۰۱تماس بگیرید.

تاج عزا طبیعی کد TAJ77
به سبد خرید افزوده شد!
۲,۹۹۲,۰۰۰
۱۰٪
۲,۶۹۲,۸۰۰ تومان
تاج عزا طبیعی کد TAJ۷۷

تخمین متریال استفاده شده

۵۵شاخه شبو

۳دسته داوودی مینیاتوری

۵شاخه آلسترمریا

تاج عزا

برگ آرایی

اسفنج


با توجه به فصول و تزیین کارهای مختلف، تزئین گل ها و رنگ گل های تزئینی ممکن است با عکس کمی متفاوت باشد.


قیمت برای خرداد ماه ۱۴۰۲میباشد امکان افزایش و کاهش قیمت در ماه های آینده وجود دارد.


این محصول ۴روز دیگر قابل ارائه می‌باشد اگر زودتر به آن نیاز دارید با شماره ۰۹۰۲۱۶۵۰۹۰۱تماس بگیرید.

تاج عزا طبیعی کد TAJ76
به سبد خرید افزوده شد!
۳,۰۲۵,۰۰۰
۱۰٪
۲,۷۲۲,۵۰۰ تومان
تاج عزا طبیعی کد TAJ۷۶

تخمین متریال استفاده شده

۵۰شاخه گلایل

۲۲شاخه ژربرا

تاج عزا

برگ آرایی

اسفنج


با توجه به فصول و تزیین کارهای مختلف، تزئین گل ها و رنگ گل های تزئینی ممکن است با عکس کمی متفاوت باشد.


قیمت برای خرداد ماه ۱۴۰۲میباشد امکان افزایش و کاهش قیمت در ماه های آینده وجود دارد.


این محصول ۴روز دیگر قابل ارائه می‌باشد اگر زودتر به آن نیاز دارید با شماره ۰۹۰۲۱۶۵۰۹۰۱تماس بگیرید.

تاج عزا طبیعی کد TAJ75
به سبد خرید افزوده شد!
۴,۲۴۶,۰۰۰
۱۰٪
۳,۸۲۱,۴۰۰ تومان
تاج عزا طبیعی کد TAJ۷۵

تخمین متریال استفاده شده

۱۰شاخه گلایل

۱۰ دسته داوودی مینیاتوری

۴۵شاخه رز هلندی

۱۵شاخه آنتریوم

۶عدد گل لیلیوم

تاج عزا

برگ آرایی

اسفنج


با توجه به فصول و تزیین کارهای مختلف، تزئین گل ها و رنگ گل های تزئینی ممکن است با عکس کمی متفاوت باشد.


قیمت برای خرداد ماه ۱۴۰۲میباشد امکان افزایش و کاهش قیمت در ماه های آینده وجود دارد.


این محصول ۴روز دیگر قابل ارائه می‌باشد اگر زودتر به آن نیاز دارید با شماره ۰۹۰۲۱۶۵۰۹۰۱تماس بگیرید.

تاج عزا طبیعی کد TAJ74
به سبد خرید افزوده شد!
۳,۷۰۱,۰۰۰
۱۰٪
۳,۳۳۰,۹۰۰ تومان
تاج عزا طبیعی کد TAJ۷۴

تخمین متریال استفاده شده

۳۴شاخه گلایل

۲۰شاخه آنتریوم

۱۵شاخه رز هلندی

۲۷عدد لیلیوم مصنوعی

تاج عزا

برگ آرایی

اسفنج


با توجه به فصول و تزیین کارهای مختلف، تزئین گل ها و رنگ گل های تزئینی ممکن است با عکس کمی متفاوت باشد.


قیمت برای خرداد ماه ۱۴۰۲میباشد امکان افزایش و کاهش قیمت در ماه های آینده وجود دارد.


این محصول ۴روز دیگر قابل ارائه می‌باشد اگر زودتر به آن نیاز دارید با شماره ۰۹۰۲۱۶۵۰۹۰۱تماس بگیرید.

تاج عزا طبیعی کد TAJ73
به سبد خرید افزوده شد!
۲,۶۱۸,۰۰۰
۱۰٪
۲,۳۵۶,۲۰۰ تومان
تاج عزا طبیعی کد TAJ۷۳

تخمین متریال استفاده شده

۴۱شاخه گلایل

۴ دسته داوودی مینیاتوری

۸ عدد گل لیلیوم

تاج عزا

برگ آرایی

اسفنج


با توجه به فصول و تزیین کارهای مختلف، تزئین گل ها و رنگ گل های تزئینی ممکن است با عکس کمی متفاوت باشد.


قیمت برای خرداد ماه ۱۴۰۲میباشد امکان افزایش و کاهش قیمت در ماه های آینده وجود دارد.


این محصول ۴روز دیگر قابل ارائه می‌باشد اگر زودتر به آن نیاز دارید با شماره ۰۹۰۲۱۶۵۰۹۰۱تماس بگیرید.

تاج عزا طبیعی کد TAJ72
به سبد خرید افزوده شد!
۲,۹۷۰,۰۰۰
۱۰٪
۲,۶۷۳,۰۰۰ تومان
تاج عزا طبیعی کد TAJ۷۲

تخمین متریال استفاده شده

۵۰شاخه گلایل

۶شاخه آلسترمریا

۱۰عدد گل لیلیوم

تاج عزا

برگ آرایی

اسفنج


با توجه به فصول و تزیین کارهای مختلف، تزئین گل ها و رنگ گل های تزئینی ممکن است با عکس کمی متفاوت باشد.


قیمت برای خرداد ماه ۱۴۰۲میباشد امکان افزایش و کاهش قیمت در ماه های آینده وجود دارد.


این محصول ۴روز دیگر قابل ارائه می‌باشد اگر زودتر به آن نیاز دارید با شماره ۰۹۰۲۱۶۵۰۹۰۱تماس بگیرید.

تاج عزا طبیعی کد TAJ71
به سبد خرید افزوده شد!
۱,۴۵۷,۰۰۰
۱۰٪
۱,۳۱۱,۳۰۰ تومان
تاج عزا طبیعی کد TAJ۷۱

تخمین متریال استفاده شده

۲۰شاخه گلایل

۵ دسته داوودی مینیاتوری

تاج عزا

برگ آرایی

اسفنج


با توجه به فصول و تزیین کارهای مختلف، تزئین گل ها و رنگ گل های تزئینی ممکن است با عکس کمی متفاوت باشد.


قیمت برای خرداد ماه ۱۴۰۲میباشد امکان افزایش و کاهش قیمت در ماه های آینده وجود دارد.


این محصول ۴روز دیگر قابل ارائه می‌باشد اگر زودتر به آن نیاز دارید با شماره ۰۹۰۲۱۶۵۰۹۰۱تماس بگیرید.

تاج عزا طبیعی کد TAJ70
به سبد خرید افزوده شد!
۲,۳۳۲,۰۰۰
۱۰٪
۲,۰۹۸,۸۰۰ تومان
تاج عزا طبیعی کد TAJ۷۰

تخمین متریال استفاده شده

۳۵شاخه گلایل

۸دسته لیسیانتوس

تاج عزا

برگ آرایی

اسفنج


با توجه به فصول و تزیین کارهای مختلف، تزئین گل ها و رنگ گل های تزئینی ممکن است با عکس کمی متفاوت باشد.


قیمت برای خرداد ماه ۱۴۰۲میباشد امکان افزایش و کاهش قیمت در ماه های آینده وجود دارد.


این محصول ۴روز دیگر قابل ارائه می‌باشد اگر زودتر به آن نیاز دارید با شماره ۰۹۰۲۱۶۵۰۹۰۱تماس بگیرید.

۲
۱
شماره تماس پشتیبانی
گلسرای هدیه
گلسرای هدیه
گلسرای هدیه
گلسرای هدیه ضمن درک دغدغه های مشتریان آنلاین با تاکید بر تازگی گلها و ارسال سریع کمک میکند تا هر جای این کره خاکی که باشید عزیزان تون رو سورپرایز کنید.
صفحات فروشگاه
راه‌های ارتباطی
نصب وب‌اپلیکیشن
ساعت ارائه خدمت
ش
۰۷:۳۰ - ۲۲:۳۰
ی
۰۷:۳۰ - ۲۲:۳۰
د
۰۷:۳۰ - ۲۲:۳۰
س
۰۷:۳۰ - ۲۲:۳۰
چ
۰۷:۳۰ - ۲۲:۳۰
پ
۰۷:۳۰ - ۲۲:۳۰
ج
۰۷:۳۰ - ۲۲:۳۰
ایذه، نبش چهارراه هلال احمر
item
گواهینامه
item
تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به گلسرای هدیه می‌باشد.
طراحی شده باسایت‌ساز ویترین
سایت‌ساز ویترین